Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας

Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας

Περιγραφή θεματολογίας εργαστηρίων

Η δράση περιλαμβάνει τη διενέργεια δύο κύκλων εργαστηρίων επιχειρηματικότητας σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οι οποίοι ολοκληρώνονται σε τέσσερις δίωρες συναντήσεις. Στα εργαστήρια αναπτύσσονται θέματα σχετικά με την επιχειρηματική ιδέα και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό στη θεωρία και πράξη. Κάθε κύκλος αποτελείται από τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Επιχειρηματική ιδέα και Επιχειρηματικό Σχέδιο, β) Μορφές Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων, γ) Εναλλακτικές μορφές Επιχειρηματικότητας και δ) Εξαγωγική Ετοιμότητα.

Παράλληλα και προαιρετικά ανατίθεται η σύνταξη προσχέδιου επιχειρηματικού σχεδίου, με τη μορφή εργασίας στο σπίτι, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απόκτηση εμπειρίας στη συγγραφή του.

Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο των εργαστηρίων είναι:

Επιχειρηματική ιδέα: Το εννοιολογικό περιεχόμενο τον λέξεων καινοτομία και επιχειρηματικότητα, Οι σωστές ερωτήσεις για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, Τρόποι αναζήτησης επιχειρηματικών προτάσεων, Η διαδικασία γένεσης, εξέλιξης και ολοκλήρωσης μιας επιχειρηματικής ιδέας, Τα εμπόδια της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, Μηχανισμοί αντιμετώπισης διελκυστίνδων στην επιχειρηματικότητα (ποιοτικοί και ποσοτικοί), Γενικές συμβουλές επιχειρηματικής επιτυχίας, Προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, Προφίλ του νέου επιχειρηματία, Προτάσεις για την δημιουργία της δικής σας επιχείρησης, 9 βήματα για να κάνετε την δική σας επιχείρηση, Εργαλείο αξιολόγησης πιθανών επιχειρηματικών ιδεών που απασχολούν έναν επιχειρηματία, Εργαλείο αξιολόγησης του μελλοντικού επιχειρηματία, Εργαλείο εντοπισμού αδυναμιών και δυνάμεων του επιχειρηματία.

Επιχειρηματικό σχέδιο: Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο; Για πιο λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα επιχειρηματικό σχέδιο; Συστατικά μέρη της επιχειρηματικής ιδέας. Οι βασικές ερωτήσεις ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Η δομή του επιχειρηματικού σχεδίου. Το σχέδιο μάρκετινγκ. Η έρευνα αγοράς. Το προϊόν. Η αγορά. Οι πελάτες. Τμηματοποίηση της αγοράς. Διαφήμιση και τιμολογιακή πολιτική. Το σχέδιο διοίκησης – διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Σχέδιο οικονομικής διαχείρισης. Πηγές χρηματοδότησης. Προσδιορισμός του «νεκρού σημείου». Κατάρτιση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ταμειακές Ροές και Ισολογισμός.

Μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων: Η διάκριση των επιχειρήσεων βάση μεγέθους σε «πολύ μικρή», «μικρή» και «μεσαία». Τα είδη των νομικών μορφών των επιχειρήσεων. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ. Φορολόγηση των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή. Μεθοδολογική προσέγγιση για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Οι κυριότερες μορφές ενίσχυσης των επιχειρήσεων (τραπεζικός δανεισμός, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτόρευση απαιτήσεων, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, Επιχειρηματικοί Άγγελοι, Crowdfunding, microfunding, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων,. διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας, κ.α.). Ανάλυση των προϋποθέσεων ένταξης στις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου (Ν.4399/2016). Περιγραφή και ανάλυση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020. Χρήσιμες ιστοσελίδες για πληροφόρηση σε θέματα χρηματοδοτήσεων. Ανάλυση βήμα προς βήμα της δομής και του περιεχομένου μιας επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Εναλλακτικές Μορφές Επιχειρηματικότητας: Αναλύονται οι έννοιες της Κοινωνικής και Πράσινης Επιχειρηματικότητας, πώς εφαρμόζονται σήμερα στην πράξη, παρουσιάζονται πηγές χρηματοδότησης για τις κοινωνικές και πράσινες επιχειρήσεις, αναλύονται τα είδη των κοινωνικών και πράσινων επιχειρήσεων και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα.  Αναπτύσσονται τα βήματα για τη σύσταση μιας Κοινωνικής Επιχείρησης, παρουσιάζονται σύγχρονα παραδείγματα και μελέτες Περιπτώσεων (Case studies) με καμβά επιχειρηματικού σχεδίου, παρουσιάζονται δύο case studies για κάθε μια από τις μορφές επιχειρηματικότητας από νέους επιχειρηματίες, δημιουργούνται ομάδες και γίνεται εφαρμογή στην πράξη με την αποτύπωση της επιχειρηματικής ιδέας σε καμβά επιχειρηματικού σχεδίου και με παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας της κάθε ομάδας στο σύνολο. Τα μέλη των ομάδων δικτυώνονται μεταξύ τους με στόχο τη συνεργασία και την δημιουργικότητα πάνω στην Κοινωνική ή Πράσινη Επιχειρηματική Ιδέα.

Εξαγωγική ετοιμότητα: Θεωρίες και τεχνικές που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, να αποκτήσουν ένα πλαίσιο προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων της επιχείρησης τους, να διευκολύνουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας. «Κλασικά Λάθη» στην διαδικασία διεθνοποίησης που οδηγούν σε αποτυχία, Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων με επιτυχή διεθνοποίηση της δραστηριότητας τους, Διάκριση των «8 βημάτων για να εξάγω», Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, Αναγνώριση των εξαγωγικών κινήτρων, Επιλογή στρατηγικών κατευθύνσεων αναφορικά με το «τι» θα εξάγουμε, Αναγνώριση των πελατών και εμπλεκομένων προς τους οποίους θα εξάγουμε, Έρευνα και ιεράρχηση των αγορών- στόχων, Επιλογή των καναλιών, συνεργατών, μεθόδου τιμολόγησης και πιστωτικής πολιτικής, Χρονοπρογραμματισμός και σύνταξη του εξαγωγικού επιχειρηματικού σχεδίου. 

Άσκηση «Προσχέδιο Επιχειρηματικού Σχεδίου»

Ο σκοπός της άσκησης είναι να παρακινήσει τους/ τις συμμετέχοντες / ουσες στη χρήση των μεθοδολογιών, όρων και πηγών αναζήτησης πληροφοριών που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Στα πλαίσια της άσκησης, οι συμμετέχοντες / ουσες καλούνται να συμπληρώσουν τα έντυπα «Καταγραφή Επιχειρηματικής Ιδέας» και «Αρχικός Οικονομικός Σχεδιασμός» τα οποία τους/ τις κατευθύνουν στα κυριότερα τμήματα του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σχετικά αρχεία:

 

Κρίσιμη πληροφορία Στη σελίδα εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των ομαδικών κύκλων επιχειρηματικότητας του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου και να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό που σας ενδιαφέρει.

Log in