Δομές για την Επιχειρηματικότητα στο Α.Π.Θ

Δομές για την Επιχειρηματικότητα στο Α.Π.Θ

Οι Δράσεις της Υπηρεσίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. στα πλαίσια ενίσχυσης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του μέσα από την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.» αναπτύσσει υπηρεσίες για τη στήριξη των αποφοίτων, ο στόχος σταδιοδρομίας των οποίων είναι η αυτοαπασχόληση.

Οι δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας συνοψίζονται στο ακόλουθο γράφημα:

Στις ακόλουθες σελίδες θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των δράσεων, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Δομές Στήριξης της Επιχειρηματικότητα στο Α.Π.Θ.

Επιπρόσθετα των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, στο Α.Π.Θ. λειτουργούν οι ακόλουθες δομές για την στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας:

α) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)

Η ΜΚΕ είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την διδασκαλία του μαθήματος «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα» το οποίο διδάσκεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στις περισσότερες σχολές του Α.Π.Θ. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος προσφέρονται οι βασικές γνώσεις για την ίδρυση, λειτουργία και διοίκηση μιας επιχείρησης μικρού ή μεσαίου μεγέθους ενώ στο δεύτερο στάδιο παραδίδονται εργαστηριακά μαθήματα με την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων με τη χρήση λογισμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Τα τμήματα που συμμετέχουν στην Μονάδα αναλαμβάνουν την οργάνωση επισκέψεων σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα που άπτεται το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε τμήματος ενώ, παράλληλα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις / ημερίδες σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Κρίσιμη πληροφορία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Α.Π.Θ. θα βρείτε εδω.

β) Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Γ.Μ.Τ.) της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας λειτουργεί στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Marketing της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Εξυπηρετεί ταυτόχρονα το ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και οργανισμούς - ιδιωτικού και δημόσιου τομέα - που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο για θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Γ.Μ.Τ. είναι:

  1. Η υποστήριξη προς το Τμήμα Marketingτης Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας με σκοπό την προώθηση στην αγορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και των ερευνητικών ικανοτήτων του Α.Π.Θ.
  2. Η υποστήριξη στη μετατροπή των καινοτομιών που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία στο Α.Π.Θ. σε κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα και η εκμετάλλευση αυτών.
  3. Η ανάπτυξη μιας δυναμικής στο Α.Π.Θ. για την ίδρυση τεχνοβλαστών και την αύξηση των συμβάσεων εκτέλεσης ερευνητικών έργων για λογαριασμό οργανισμών του δημόσιου και  ιδιωτικού τομέα. 
Κρίσιμη πληροφορία Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (Γ.Μ.Τ.) της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. θα βρείτε εδώ.

 

Σχηματική Απεικόνιση των Υπηρεσιών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στο Α.Π.Θ.

Στα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνονται οι δομές υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που λειτουργούν στο Α.Π.Θ. καθώς και οι δράσεις που αναλαμβάνουν.

 

Μια γραμμική αποτύπωση των δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δίδεται στο ακόλουθο γράφημα:

 

Log in