Έκδοση Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού

Έκδοση Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρού γίνεται στη Διεύθυνση Υγείας οποιουδήποτε Νομού. Για τη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 15 - 6ος όροφος - τηλ. 2313.330.864.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη Διεύθυνση Υγείας Θεσσαλονίκης, είναι: 

 1. Αίτηση (χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από μη κράτη της Ε.Ε., αντίγραφο πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π σε πρωτότυπο, καθώς και επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου πτυχίου τους (το οποίο θα έχει σφραγίδα Apostile).
  • Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. που έχουν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο μετά από την 1/1/1981:
   1. Αντίγραφο πτυχίου,
   2. άδεια άσκησης επαγγέλματος από εκεί,
   3. πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της Ε.Ε.,
   4. βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
   Για τους πτυχιούχους από όλες τις χώρες της Ε.Ε. απαιτείται βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 24 της Οδηγίας 2005/36/Ε.Ο.Κ.
  • Τα ανωτέρω επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (Apostile - Σφραγίδα Χάγης) και με επίσημη μετάφραση (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο).
 3. Yπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 1637/Β/7-11-2006) ότι:
  1. «δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση επαγγελματικής μου ιδιότητας»
  2. σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ...»
 4. Για τους υπηρετούντες στο στρατό βεβαίωση κατάταξης ή για τους στρατιωτικούς γιατρούς φύλλο μητρώου.

  Σημείωση ΑΠΟ ΠΟΥ: Για τους υπηρετούντες, από τη μονάδα τους και για τους στρατιωτικούς γιατρούς από τη διεύθυνση υγειονομικού του Γ.Ε.Σ, Γ.Ε.Α. ή Γ.Ε.Ν. (αναλόγως με το που υπηρετούν).
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας 
 6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8 € (από την εφορία).
 7. Παράβολο χαρτοσήμου 30 € (από την εφορία).
 8. Δύο (2) φωτογραφίες.
 9. Για υπηκόους των κρατών - μελών της Ε.Ε.: πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο, φωτοτυπία του διαβατηρίου επικυρωμένη και ειδικό δελτίο μόνιμης εγκατάστασης πολίτη Ε.Ε.
 10. Οι εξ Αλβανίας ομογενείς το ειδικό Δελτίο Ταυτότητας.
 11. Για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.:
  1. άδεια παραμονής και εργασίας (φωτοτυπία επικυρωμένη),
  2. πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και
  3. πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο,
  4. φωτοτυπία του διαβατηρίου επικυρωμένη.
 12. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης από την υπηρεσία (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).

 

Αφού καταθέσετε τα δικαιολογητικά περιμένετε την ειδοποίηση της Διεύθυνσης Υγείας ότι είναι έτοιμη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τηλεφωνείτε κατόπιν στον Ιατρικό σύλλογο της ίδιας περιοχής και ρωτάτε αν μπορείτε να παραλάβετε την άδεια σας. Στη συνέχεια πρέπει να πάτε στον Ιατρικό σύλλογο όπου θα κάνετε την εγγραφή σας και από εκεί θα παραλάβετε και την άδεια σας.

Κρίσιμη πληρορφορία Σε ορισμένες Νομαρχίες την άδεια ενδέχεται να την παραλάβετε από τη Διεύθυνση Υγείας.

Αν θέλετε να κάνετε αγροτικό / ειδικότητα σε κάποια άλλη περιοχή, θα πρέπει ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ να διαγραφείτε από τον Ιατρικό σύλλογο που είστε γραμμένοι και να γραφτείτε ΤΕΛΙΚΑ στον Ιατρικό Σύλλογο της νέας περιοχής. Η εγγραφή γίνεται αυθημερόν. Η διαγραφή χρειάζεται 3-4 μέρες ώστε να σταλούν τα χαρτιά σας στο νέο ιατρικό σας σύλλογο. Επομένως, αν γνωρίζετε από νωρίς σε ποιο Νομό θα ασκήσετε πρώτα το επάγγελμα, σας συμφέρει να γραφτείτε απευθείας στην αντίστοιχη Διεύθυνση Υγείας και κατόπιν στον αντίστοιχο Ιατρικό Σύλλογο.


Δείτε και σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων».

Log in