ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018 07:10

Πρόγραμμα eLearning με θέμα: "Μεθοδολογία Έρευνας σε Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες"- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα παρουσιάζει τα βασικά στάδια εκπόνησης έρευνας στις διοικητικές και κοινωνικές επιστήμες και τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Παρέχει το τεχνικό υπόβαθρο για τη διεξαγωγή μιας πρωτογενούς έρευνας από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων μέχρι τον σχεδιασμό ερωτηματολογίου και τη λήψη αποφάσεων. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, παρουσιάζει την ερμηνεία των στατιστικών συντελεστών και αποτελεσμάτων ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και το πώς αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης. Αναφέρονται οι βασικές αρχές συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας και θίγονται ζητήματα ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας.
 
Σε ποιους απευθύνεται
Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι στο τέλος των σπουδών τους καλούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτή η εργασία απαιτεί κάποιου είδους πρωτογενή έρευνα.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι δεν έχουν κάποια προηγούμενη γνώση σε ερευνητική μεθοδολογία. Είναι μια πολύ καλή εισαγωγή που θα τους βοηθήσει σε όλα τα στάδια, από τον καθορισμό του θέματος μέχρι την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 
Σημαντικό κοινό αποτελούν τα στελέχη επιχειρήσεων και οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την έρευνα για τη δουλειά τους. 
 
Έναρξη Μαθημάτων: 30 Απριλίου 2018 Λήξη Εγγραφών: 24 Απριλίου 2018
 
Read 137 times

Log in