Αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στο εξωτερικό

Αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στο εξωτερικό

Αθήνα, 11- 7 - 2008
Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ/οικ 96756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α`
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Σαμαρά Π.
Τηλέφωνο: 210 5230406
Fax: 210 5232275
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ:
Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
Διευθύνσεις ή Τμήματα Υγείας

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στο εξωτερικό

Σχετ.: Απόφαση αριθμ.9 της 214ης Ολομέλειας/17.1.2008/20.6.2008 ΟΡΘΗ Επανάληψη του Κ.Ε.Σ.Υ.
1) Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3366/1955 (ΦΕΚ Α’ 258/55), προκειμένου περί ιατρών μετεκπαιδευθέντων σε ιδρύματα της αλλοδαπής, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας κρίνει με βάση τα προσκομιζόμενα από τους υποψηφίους στοιχεία, αν η άσκηση αυτή εξομοιώνεται με άσκηση διανυθείσα στην ημεδαπή.
2) Από την διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εκ των προτέρων, με απόλυτη βεβαιότητα, αν μια άσκηση που θα γίνει στο εξωτερικό θα αναγνωρισθεί σαν αντίστοιχος χρόνος άσκησης στην Ελλάδα, αφού τούτο εξαρτάται από τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στα σχετικά πιστοποιητικά ασκήσεως (επίπεδο και γενική συγκρότηση της μονάδας, είδος απασχολήσεως, με μερική ή πλήρη απασχόληση, έμμισθα ή άμισθα, κλπ.).
3) Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους γιατρούς που σκοπεύουν να ασκηθούν ή που ήδη ασκούνται στο εξωτερικό, αποφάσισε, προκειμένου να αναγνωρίζονται τέτοιες ειδικεύσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε οδηγίες της Ε.Ε όπως το παράρτημα 82/76/ΕΟΚ, ότι θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι:
 • η άσκηση έχει γίνει σε ατομική θέση αποκτήσεως ειδικότητας, σε Κλινική Νοσοκομείου αναγνωρισμένο να δίνει την συγκεκριμένη ειδικότητα από τις αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας και για τον αντίστοιχο χρόνο.
 • Ο ειδικευόμενος ήταν με πλήρη απασχόληση, συμμετείχε δε στο σύνολο των δραστηριοτήτων της μονάδας συμπεριλαμβανομένων και των εφημεριών, ούτως ώστε ο ειδικευόμενος γιατρός να έχει αφιερώσει σ’ αυτή όλη την επαγγελματική του δραστηριότητα, καθ’ όλη την εβδομάδα εργασίας, σύμφωνα με το καθοριζόμενο από τις αρμόδιες αρχές τρόπο,
 • συνεπώς η θέση θα πρέπει να ήταν δεόντως αμειβόμενη.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Διευθυντή του ειδικευόμενου γιατρού, καθώς και από τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, κατά το ισχύον σύστημα κάθε χώρας.
β) Σε περίπτωση χειρουργικής ειδικότητας, οι ενδιαφερόμενοι γιατροί πρέπει να καταθέτουν και συγκεντρωτικό πίνακα επεμβάσεων.
γ) Βιογραφικό σημείωμα
δ) Επικυρωμένες φωτοτυπίες των λοιπών δικαιολογητικών (π.χ έγκριση από ΔΟΑΤΑΠ, κλπ.)
4) Όλα τα δικαιολογητικά από υπηρεσίες και ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι:
• θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής τους από το οικείο Ελληνικό Προξενείο ή να φέρουν την επισημείωση της ΧΑΓΗΣ «APOSTILLE» και
• επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
5) Οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις να εφιστούν την προσοχή των ενδιαφερομένων για:
• Την ορθότητα και πληρότητα των ζητούμενων στοιχείων, καθόσον ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά με ότι αυτό συνεπάγεται, και
• Ότι ενδεχομένως κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών να κριθεί απαραίτητο να ζητηθούν κατά περίπτωση και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία.
6) Το Υπουργείο εξωτερικών, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά όλες τις υπηρεσίες του στο εξωτερικό, όπου αυτό κρίνει σκόπιμο για τούτο.
7) Η με αριθμ. πρωτ. Α4/5073/23.9.1986 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης παύει να ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Log in