Ιστορία του γραφείου

Ιστορία του γραφείου διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 και χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Συνέχισε με προχρηματοδότηση από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στη συνέχεια με κανονική χρηματοδότηση από αυτό, έως τις 30 Ιουνίου 2008. Εντωμεταξύ, το 2005 εντάχθηκε στο οργανόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ως Τμήμα Διασύνδεσης υπό τη Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. (Π.Δ. 206/2005, ΦΕΚ 251/11-10-2005, τ.Α') και έτσι συνεχίζει τη λειτουργία του έως σήμερα.

Την περίοδο, 9/2010 έως και 10/2014 συγκροτήθηκε η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία συμπεριελάμβανε το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με σκοπό την ανάπτυξη μίας ενιαίας στρατηγικής σε θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία των φοιτητών και τη σύνδεση του ιδρύματος με την αγορά εργασίας, λειτουργώντας με κοινό πληροφοριακό σύστημα. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δομή ήταν χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ, σταμάτησε τη λειτουργία της, όταν ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση. Έκτοτε το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί αποκλειστικά με την κρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ.

Ημερομηνίες - σταθμοί

1997 Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης - χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ.
2005 Ένταξη στο οργανόγραμμα του Α.Π.Θ. ως Τμήμα Διασύνδεσης 
2010 Συγκρότηση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Α.Π.Θ.
2014 Ολοκλήρωση χρηματοδότησης ΕΣΠΑ - Αποκλειστική χρηματοδότηση από προϋπολογισμό ΑΠΘ.

Log in